sep

תחומי עיסוק

תכנון תחנות שאיבה ,קווי ביוב , ניקוז וקווי מים. פיקוח ותאום מערכות לביצוע: קידוחים, תחנות שאיבה, תחנות ניטור, קווי מים, ביוב וניקוז בכול הקטרים ומכל הסוגים. תכנון מערכות ניקוז אזוריות . תכנון מערכות אספקת מים לחקלאות, לרבות מערכות השקיה. תכנון מערכות מים וביוב אזוריות למועצות ותאגידים. תכנון ופיקוח קידוחים ורטיקאלים ואופקיים ניהול פרויקטים בתחומי תשתיות ובניה. ייעוץ הנדסי, תכנון והנפקת נספחי ביוב, מים וניקוז ללקוחות פרטיים ורשויות.

Read more...

צוות המשרד

לרשות החברה צוות משרדי ממוחשב מנוהל למופת, לרבות אחראית SAP. וכן צוותי הנדסה מקצועיים של מהנדסים ותיקים וחדשים, ברוב תחומי ההנדסה. הקפדה על זמינות עובדים מקצועיים ומיומנים למשימות תכנון ופיקוח ללקוחות פרטיים וכן לרשויות, חברות ממשלתיות ומוסדות. נתוני המהנדסים מצורפים ייעודית למשימות המוטלות על החברה ומתועדים גם במאגרים של החברות המזמינות את שירותיה.

Read more...
sep
© 2020 פל-יל הנדסה | Design Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress